اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ بروزرسانی شده است.

اجرای سازه بتنی 

اجرای سازه بتنی (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) جزو رایج ترین انواع ساختمان های مدرن به حساب می آیند. این نوع ساختمان ها معمولاً شامل یک چهارچوب یا یک اسکلت بتنی هستند. بخش های افقی سازه های بتنی شامل تیرها و بخش های عمودی آن شامل ستون ها هستند.

این واقعیت وجود دارد که سازه های بتنی دارای عمر طراحی هستند بدین مفهوم که یک سازه بتنی برای عمری معین طراحی می شود گرچه این عمر ۵۰ یا ۶۰ سال باشد. بتن با گذشت عمر دچار افت و خزش می شود که نهایتا باعث تأثیر منفی در عملکرد سازه هنگام وقوع زلزله می شود.

سازه بتن آرمه در واقع چهارچوبی است که از اجزای شدیداً به یکدیگر متصل تشکیل شده است. این نوع اتصالات با عنوان اتصالات لحظه ای شناخته می شوند.

در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و شاه تیر‌ها و پی، آن ساختمان یک سازه بتنی محسوب می‌شودساختمان اسکلت بتنی ساختمانی است که در آن اعضا باربر فشاری یا ستونها از نوع بتن آرمه است که در محل قالب بندی و اجرا می گردند همچنین تمام تیرها اصلی هم از نوع بتنی است و دیوار برشی هم که برای مقابله با نیروهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد از نوع بتنی است.

مزایای سازه‌های بتنی  :

۱-ماده اصلی بتن که شن و ماسه می‌باشد ارزان و قابل دسترسی است.

۲-سازه‌های بتنی که مطابق با اصول آیین نامه‌ای طراحی و اجرا شده اند، در مقابل شرایط محیطی سخت، مقاومتر از سازه‌های ساخته شده با مصالح دیگر هستند.

۳-به علت قابلیت شکل پذیری بالای بتن، امکان ساخت انواع سازه‌های بتنی نظیر پل، ستون و… به اشکال مختلف میسر است.

۴-سازه‌های بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوم اند.

معایب :

۱-اجرای آرماتور بندی و قالب بندی در این سازه ها نیاز به تخصص و صرف زمان بیشتری نسبت به سایر سازه ها دارد.

۲-بدلیل افزایش مقطع اعضاء این سازه ها، وزن آن بیشتر از سازه های فلزی می باشد.

۳-بدلیل نیاز به آزمایش مستمر بتن، در محل اجرای این سازه ها باید آزمایش خاک در دسترس باشد.

مراحل اجرای صفر تا صد سازه بتنی :

۱-اجرای بتن مگر :

بتن مِگر (بتن با عیار کم  سیمان که بتن نظافت نیز نامیده می شود.) معمولا با ضخامت ۱۰ الی۱۵ سانتی مترو از هر طرف۱۰ الی ۱۵ سانتی متر بزرگتر از خود فونداسیون ریخته شود.

دلایل استفاده از بتن مِگر:

۱-برای جلو گیری از تماس مستقیم بتن اصلی فونداسیون با خاک.

۲-برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.

۳-ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﮕﺮ در ﺣﺪود ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی از روی ﺑﺘﻦ ﻣﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲-قالب بندی فونداسیون ( پی) :

 

فونداسیون سازه بتنی

۳-آرماتور بندی فونداسیون و قرار دادن میلگرد های انتظار برای اجرای ستون ها :

قبل از اتمام پی سازی آرماتور بندی پی جهت مسلح کردن بتن صورت می گیرد.ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘن ﺗﺎب وﺗﺤﻤﻞ ﮐﺸﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ودراﻧﺪک ﻣﺪت درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ از همدیگر  ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﻪ ﺑﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ۳ ۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ .

ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻛﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ در ﺑﺘﻦ را درﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ازﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻠﮔﺮد آﺟﺪار ﯾﺎ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮﻻد ﮔﺬاری ﻣﯿﺸﻮد.

ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﺳﺖ ﮐﻪ از آهن  ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ھﺮ ﻗﺪر درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮﻻد ﺳﺨـﺖ ﺗﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗا  همیشه  و  ﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه وﺳﺮد ﺧﻢ شوند.

۴-بتن ریزی فونداسیون در داخل قالب ها:

۵-آرماتور بندی ستونها و قراردادن میلگرد انتظار برای سقف ها ( تکرار این پروسه تا سقف آخر)

بعد از اجرای فونداسیون نوبت به اجرای ستون ها می شود ستون ها قسمت مهم یک سازه اسکلت بتنی می باشند.برای اجرای ستون نیاز هست تا رامکای ستون دقیق در جای خود بسته شود.توجه داشته باشید رامکاها را نباید جوش داد این کار باعث می شود میلگرد مقاومت خود را در آن ناحیه از دست بدهد.

برای سهولت عمل قالب بندی و تنظیم پای قالب، غالباً از رامکا استفاده می‌شود. رامکا می‌تواند بتنی‌ یا فولادی باشد. در مناطق خورنده جنوب کشور و یا سازه‌های رویارو با آب و یون کلرید استفاده از رامکای فولادی مجاز نیست بعد از بستن خاموت و بستن رامکا ها قالب بندی ستون انجام می گیرد و بعد از آن بتن ریزی ستون انجام می شود.

۶-قالب بندی ستون ها ( تکرار این پروسه بعد از اجرای سقف ها تا سقف آخر)

۷-بتن ریزی ستون ها ( تکرار این پروسه بعد از اجرای سقف ها تا سقف آخر)

۸-قالب بندی سقف با استفاده از جک های حمایتی

۹-آرماتور بندی تیر های افقی و در گیر کردن آرماتورهای انتظار ستون ها با آنها

۱۰-نصب تیرچه های سقف و قراردادن سر و ته تیرچه ها در میلگردهای بافته شده ی تیرها ( آرماتوربندی راه پله نیز هم زمان با هر سقف در تراز طبقه انجام میشود)

۱۱-نصب آجر سفال یا یونولیت ما بین تیرچه ها برای صرفه جویی در بتن

۱۲-قراردادن میلگردهای حرارتی بر روی تیرچه ها ( معمولا میلگرد معمولی نمره ۶)

۱۳-بتن ریزی سقف ( تکرار این پروسه تا سقف آخر)

پست قبلی

شومینه برقی و مدرن

پست بعدی

اجرای سازه فلزی

در مورد بانک اطلاعات ساختمان سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند…


بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر، بازار هدف کسب و کار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر از سال  1385 فعالیت خود را در زمینه شناسایی بازار ساخت و ساز آغاز نموده است. آجر رو آجر همواره در تلاش است پروژه های ساختمانی را از آغاز فرآیند ساخت و ساز شناسایی نموده و بازار هدف کسب و کار های ساختمانی را فراهم نماید.

مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک

دسترسی سریع

تماس با آجر رو آجر

فروش و پشتیانی همه روزه از ساعت 9 الی 17:30
پنج شنبه ها 9 الی 13:30