پرش لینک ها

Tag: کف سازی

کفسازی در داخل ساختمان

کفسازی در داخل ساختمان

کفسازی ساختمان : کفسازی در ساختمان یکی از مقولات بسیار مهم در پروژه های عمرانی است. همانطور که بعداز اجرای یک دیوار، بر روی آن نازک کاری صورت می گیرد  بعد از تسطیح کف، باید روی آن کف سازی انجام گیرد. تا هم به دوام