پرش لینک ها

Tag: کاربرد مزایده

مزایده

مزایده

مزایده : مزایده یکی از روش های پیش‌بینی ‌شده در قانون عمومی، به منظور انعقاد پیمان‌ های عمومی بر پایه رقابت می باشد. مزایده به معنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به‌ نحوی ‌که خریدار قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به او واگذار میگردد. مزایده نقطه