پرش لینک ها

Tag: کابین آسانسور

کابین آسانسور

کابین آسانسور

کابین آسانسور: کابین آسانسور قسمتی از آسانسور که بیشتر شبیه به یک اتاقک بوده که افراد و یا بار ، در داخل آن قرار گرفته و به طبقات دیگر منتقل می شوند.کابین(اتاقک) باید دارای روشنایی مناسبی باشد .ارتفاع درب اتاقک و در کل ارتفاع مفید