پرش لینک ها

Tag: پودر بند کشی

بند کشی کاشی و سرامیک و کاربرد آن

بند کشی کاشی و سرامیک و کاربرد آن

بند کشی : بندکشی عملیاتی است که مانع نفوذ آب و رطوبت به لایه های دیوارها و سایرمصالح پوششی می شود، به همین جهت مصالح بندکشی باید از تراکم کافی برخوردار باشد تا بتواند با انبساط کافی مانع نفوذ آب و دیگر مواد مخرب به