پرش لینک ها

Tag: پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند : پارکینگ هوشمند در زندگی کنونی ، با افزایش جمعیت نیاز به جای پارک برای  وسایل نقلیه به یک معظل بزرگ در شهر ها تبدیل شده است. به همین دلیل نیاز به پارکینگ امری ضروری طلقی می شد. با ساخت تعداد زیادی پارکنیک