پرش لینک ها

Tag: نبشی

نبشی و ناودانی در صنعت ساختمان

نبشی و ناودانی در صنعت ساختمان

نبشی : نبشی پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی, ساختمانی