پرش لینک ها

Tag: مناقصه

مناقصه و انواع آن

مناقصه و انواع آن

مناقصه : مناقصه فرآیندیست رقابتی به منظور ایجاد کیفیت مورد نظر براساس اسناد که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. مناقصه معامله ایست  دو سر سود برای طرفین می‌باشد، که خریدار و