پرش لینک ها

Tag: متره

متره و برآورد و کاربرد آن در صنعت ساختمان

متره و برآورد و کاربرد آن در صنعت ساختمان

متره و برآورد : متره و برآورد ، از مدیریت های پروژه محسوب می گردد که این امر به منظور پیش بینی قیمت اجرا و ملزومات پروژه های عمرانی انجام می شود. به اندازه گیری و محاسبه مقدار مصالح ساختمانی ، نیروی انسانی و ماشین