پرش لینک ها

Tag: قیمت مسکن

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد!

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد!

بررسی روند رشد قیمت مسکن شهر تهران در 12 ماهه منتهی به آذر 1398 از کاهش 2/4 درصدی سرعت رشد قیمت ها نسبت به سال قبل حکایت دارد. به گزارش پیام ساختمان رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران از حدود هفت درصد در سال گذشته