پرش لینک ها

Tag: فرآورده های بتنی

فرآورده های بتنی

فرآورده های بتنی

فرآورده بتنی : فرآورده های بتنی در صنعت ساختمان از جمله مصالح پرکاربرد می باشد.فرآورده های بتنی به چهار دسته تقسیم می گردد. که با استفاده ار کاربرد هریک از آنان در بخش های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می گیردند.فرآورده های بتنی عبارتند از