پرش لینک ها

Tag: شیشه دودبند

شیشه دودبند چیست؟

شیشه دودبند چیست؟

شیشه دودبند شیشه دودبند بین طبقات مانع ایجاد می کند و موجب می شود در هنگام آتش سوزی، دود به طبقات دیگر منتقل نشود. بدین صورت از حوادث و خفگی می کاهد. به دربی که از جنس شیشه است و در اصل راه پله را