پرش لینک ها

Tag: تخریب ساختمان

تخریب ساختمان و مراحل اجرایی آن

تخریب ساختمان و مراحل اجرایی آن

مراحل تخریب ساختمان : تخریب هرساختمان مستلزم برچیدن مصالح و ملزومات از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده می شود. هنگامی که ساختمان به پایان طول عمر مفید خود می‌رسد، معمولاً تخریب شده و