پرش لینک ها

Tag: تاسیسات

تاسیسات ساختمانی

تاسیسات ساختمانی

تاسیسات ساختمانی : تاسیسات در سازه به معنی : ایجاد تهویه هوا،محل مناسب آتش، محل امن ذخیره و نگه داری مواد غذایی ،خروج سیلاب ها، جابجا کردن سنگ ها، ، ایجاد مانعد برای ممانعت از ورود حیوانات وحشی در زندگی روزانه خود روبرو شد. همچنین،