پرش لینک ها

Tag: بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان به مجموعه اقداماتی در ساختمان گفته می شود که موجب نوسازی، ماندگاری و بهینه سازی استفاده از فضا در ساختمان های قدیمی می شود. همچنین بازسازی به منظور رفع مشکلات و خرابی های که با گذشت زمان ایجاد شده است انجام می گیرد.