پرش لینک ها

Tag: آیفون

آیفون

آیفون

آیفون تصویری : آیفون تصویری یا درب باز کن تصویری رنگی قادر هستید که فرد مراجعه کننده را مشاهده کنید، با وی صحبت کنید و درب ساختمان را باز کنید. با آیفون خود از مراجعه کننده عکس ویا حتی فیلم بگیرید یا درب پارکینگ را