پرش لینک ها

Tag: آرماتوربندی

آرماتوربندی در صنعت ساختمان سازی

آرماتوربندی در صنعت ساختمان سازی

معرفی آرماتور با خشک شدن بتن در سطح آن ترک‌هایی به وجود می‌آید که به آن جمع شدگی می‌گویند. برای جلوگیری از این پدیده از آرماتور استفاده می‌شود. آراماتور از جمع شدگی‌های شدید جلوگیری می‌کند، ترک‌ها را در سطح پخش می‌کند تا مقاومت کشش بتن